Aktivnosti

Aktivnosti

  • Zastupanje profesionalnih interesa i dobrobiti veterinara, članova RO VKS „Beograd II“
  • Planiranje godišnjeg programa, dinamike realizacije i unapređenja kvaliteta kontinuiranog stručnog usavršavanja veterinara
  • Organizacija aktivnosti za kontinuirano stručno usavršavanje veterinara – edukacije (radionice, predavanja, stručni skupovi i konferencije)
  • Organizacija studijskih putovanja u zemlji i inostranstvu, iz sopstvenih sredstava, donacija ili sponzorstava
  • Analiziranje i praćenje razvoja nauke, struke i saopštenja u oblasti veterinarske medicine i obaveštavanje članova RO VKS „Beograd II” i Veterinarske komore Srbije o aktuelnim dostignućima
  • Pripremanje, razmatranje i usvajanje stručnih stavova (Position papers) u ime RO VKS „Beograd II”
  • Imenovanje radnih grupa za tematske oblasti
  • Saradnja sa regionalnim odborima Veterinarske komore Srbije i drugim srodnim organizacijama i asocijacijama u regionu „Otvoreni Balkan”, Evropske unije i na međunarodnom nivou
  • Saradnja sa državnim službama, naučnoistraživačkim organizacijama i privredom u cilju unapređenja veterinarske struke
  • Promocija veterinarske struke u društvu