Sekcije

VETPRAKSA

Veterinari – praksa

VETPRAKSA

Okuplja veterinare praktičare zaposlene u veterinarskim stanicama i ambulantama na nivou grada Beograda, članove RO VKS Beograd II i kolege iz drugih odbora koje žele da se priključe radu sekcije. Promoviše kontinuiranu edukaciju i celoživotno učenje, doprinosi radu Veterinarske komore Srbije (VKS) i razvoju nacionalnog zakonodavstva, zalaže se za primenu efektivnih kliničko-dijagnostičkih procedura i protokola lečenja u cilju zaštite zdravlja i dobrobiti životinja, kao i pravilnu upotrebu veterinarskih lekova (antimikrobni preparati) uključujući aktivnosti usmerene na suzbijanje i prevenciju antimikrobne rezistencije.

VETEPI

Veterinari – epizootiologija

VETEPI

Okuplja veterinare zaposlene u državnim organima (veterinarska inspekcija, Ministarstvo odbrane), naučnoistraživačkim organizacijama, obrazovanju, dijagnostičkim laboratorijama i industriji koji se bave razvojem strategija kontrole i nadzorom nad zaraznim bolestima životinja (epizootiologija), uključujući i zoonoze. Promoviše kontinuiranu edukaciju i celoživotno učenje, doprinosi radu Veterinarske komore Srbije (VKS) i razvoju nacionalnog zakonodavstva, zalaže se za integrisan sistem osiguranja zdravlja životinja, počevši od biosigurnosti na farmi, nadzora nad zdravljem stada (Herd Health Surveillance Programme) i dobrobiti životinja, pa do klanice/mlekare, koji se bazira na harmonizovanim epidemiološkim indikatorima (Harmonized Epidemiological Indicators) usklađenim sa preporukama/propisima Evropske unije (EU). 

VETHRANA

Veterinari – bezbednost hrane i veterinarsko javno zdravlje

VETHRANA

Okuplja veterinare zaposlene u državnim organima (veterinarska inspekcija, Ministarstvo odbrane), naučnoistraživačkim organizacijama, obrazovanju, dijagnostičkim laboratorijama i industriji koji se bave razvojem strategija kontrole i nadzorom u lancu proizvodnje hrane za životinje i hrane životinjskog porekla. Promoviše kontinuiranu edukaciju i celoživotno učenje, doprinosi radu Veterinarske komore Srbije (VKS) i razvoju nacionalnog zakonodavstva, zalaže se za longitudinalno integrisan sistem osiguranja bezbednosti hrane (Longitudinally Integrated Safety Assurance – LISA), od farme do trpeze, počevši od dobrobiti i zdravlja životinja na farmi, klanja/obrade/prerade mesa, mleka, ribe, jaja, do distribucije i maloprodaje, za efektivnu primenu sistema upravljanja bezbednosti hrane baziranom na analizi opasnosti (Hazard Analysis Critical Control Point – HACCP), kao i za inspekciju mesa baziranu na harmonizovanim epidemiološkim indikatorima (Harmonized Epidemiological Indicators), informacijama iz lanca hrane (Food Chain Information) i oceni rizika, u sistemu osiguranja bezbednosti mesa (Meat Safety Assurance System). 

VETLEK

Veterinari – promet lekova i bioloških preparata na veliko i malo

VETLEK

Okuplja veterinare zaposlene u preduzećima koja se bave prometom lekova i bioloških preparata na veliko (veledrogerije) i veterinarskim apotekama na nivou grada Beograda, članove RO VKS Beograd II i kolege iz drugih odbora koje žele da se priključe radu sekcije. Promoviše kontinuiranu edukaciju i celoživotno učenje, doprinosi radu Veterinarske komore Srbije (VKS) i razvoju nacionalnog zakonodavstva, zalaže se za dobru distributivnu praksu i pravilnu upotrebu bioloških preparata (vakcine) u cilju efektivne realizacije nacionalnog programa mera zdravstvene zaštite životinja i prevencije drugih oboljenja životinja od značaja za javno zdravlje, veterinarskih lekova, uključujući aktivnosti usmerene na njihovu pravilnu primenu i suzbijanje i prevenciju antimikrobne rezistencije.