Stručni savet

Akademik Dr. Ivan N. Pavlović

Akademik Dr. Ivan N. Pavlović

Dr Ivan Pavlović  je rođen 31.10.1958.godine u Beogradu. Ovde završava osnovnu školu i Osmu beogradsku gimnaziju. Na Fakultetu veterinarske medicine u Beogradu je diplomirao 1984, tokom 1991.je odbranio magistrsku tezu a 1994. doktorsku disertaciju. Stručni ispit je položio 1992.godine. Licenca za obavljane veterinarske struke ima od 2008. Zvanje naučni savetnik stiče 2007.godine. Člana je Ruske akademija prirodnih nauka i  Akademije veterinarske medicine. Ekspert je EFSA, WHO i FAO, nacionalne Agencije za lekove i medicinska sredstva i Ministarstva poljoprivredeTokom 1986 je radio na FVM. Od 1987 je zaposlen u Naučnom institutu za veterinarstvo Srbije gde je rukovodilac Laboratorije za parazitologiju. U Institutu je obavljao poslove pomoćnika direktor za naučnoistraživački rad, pomoćnika direktora za kontrolu kvaliteta, Predsednika Naučnog veća i člana Upravnog odbora. Ima do sada 38 godine radnog staža.

Predavač je po pozivu i član komisija za doktorate, master i specijalizacije na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura, FVM u Beogradu,  Biološkom fakultetu u Beogradu, Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, Visokoj poljoprivrednoj školi strukovnih studija u Šabcu i na kursevim Apiterapije. i na fakultetima u Budimpešti, Minhenu, Brnu, Beču, Skopju i dr. Rukovodilac, koordinator i učesnik je međunarodnih projekata:  FAO/LOA;  COST Action CA15112 i FA1305; COST no.160429; 544270-TEMPUS-1-2013-1-RS-TEMPUS-JPCR; RFL projekta, 3 bilaterarna projekta (sa Nemačkom,Italijom i Makedonijom) i na nacionalnim projektima osnovnih istraživanja, tehnološkog razvoja, nacionalnom projektu iz biotehnologije i agroindustrijei  projektu razvojnih istraživanja i projektu strateških istraživanja (BTN 31053,BTN 20005,BTN 351008,BTN 7162,Po 4332,12M18, Po 27,13504,13513,001594,6717,13600). Bio je osnivač programa iz biologije i parazitologije u Istraživačkoj stanici Petnica.

Objavio je sam i kao koautor 4 udžbenika, 16 monografija, 2 bibliografske monografije, 4 atlasa, 5

poglavlja u monografijama međunarodnog i u 6 nacionalnog značaja, 1 međunarodni i 1 nacionalni priručnik, više od 300 naučnih i 450 stručnih radova u inostranstvu i našoj zemlji. Sa referatima je učestvovao na preko 150 naučnih i stručnih skupova u inostranstvu i našoj zemlji. Autor je 2 dijagnostičke metode zaštićene u Zavodu za svojinu Republike Srbije, 2 tehnološka rešenja i koautor izolacije novog soja Porcine circovirus type 2 strain NIVS-8 capsid protein gene, complete cds; GeneBank HQ378163.1 (INSDC,USA). h-index generisan iz SCOPUS baze je trenutno 15

ORCID ID:  0000-0003-4751-6760;

Web: https://www.researchgate.net/profile/Ivan-Pavlovic-3

Predsednik Regionalnog odbora Veterinarske komore Srbije “Beograd II”

Dr.sci.vet. Ivan Nastasijević, DVM Naučni savetnik

Dr Ivan Nastasijević je naučni savetnik sa raznovrsnim iskustvom iz oblasti primenjenih istraživanja, nastave i naučno-tehničke saradnje za transfer znanja u industriji mesa koje se odnosi na sistem za upravljanje bezbednosti hrane baziranom na analizi rizika (HACCP), inspekciju mesa, longitudinalno integrisani sistem za osiguranje bezbednosti hrane, detekciju i kontrolu zoonotskih alimentarnih patogena poreklom iz mesa, ocenu rizika, upravljanje rizikom i komunikaciju rizika. Dr Nastasijevic je sticao iskustvo u laboratorijskom okruženju (Institut za higijenu i tehnologiju mesa, Srbija i US Meat Animal Research Center “Roman L. Hruska”, Nebraska), razvoju politika iz oblasti bezbednosti hrane i javnog zdravlja i izgradnje kapaciteta na nacionalnom i međunarodnom nivou (Svetska zdravstvena organizacija Regionalna kancelarija za Evropu/WHO EURO), Federacija veterinara Evrope (FVE), kao i držanju nastave na univerzitetima na međunarodnom nivou (Metropolitan Univerzitet u Kopenhagenu, Danska; Univerzitet u Centralnom Lankaširu, Velika Britanija; Univerzitet u Kataniji, Italija i Univerzitet u Parmi, Italija). Sadašnja oblast rada Dr Nastasijevića se odnosi na razvoj biosenzora kao praktičnog i pouzdanog alata za unapređenje i optimizaciju inspekcije mesa (hrane) baziranoj na oceni rizika, harmonizovanim epidemiološkim indikatorima i lancu informacija iz hrane, u okviru integrisanog sistema za osiguranje bezbednosti mesa, kao i na nova rešenja za osiguranje održive proizvodnje u lancu mesa.

Ime i prezime

Ime i prezime

Ime i prezime

Ime i prezime

Ime i prezime

Ime i prezime

Ime i prezime

Ime i prezime

Ime i prezime

Ime i prezime