Regionalni odbor Veterinarske komore Srbije

“Beograd II"

Uvodna reč predsednika Regionalnog odbora Veterinarske komore Srbije "Beograd II"

 

Poštovane kolege,

Internet stranica Regionalnog odbora Veterinarske komore Srbije grada Beograda „Beograd II“ je uspostavljena sa ciljem da doprinese razmeni informacija iz oblasti veterinarske medicine, koje se odnose na stručne i naučne aspekte, aktuelnosti i razvoj, koje su od interesa za kolege doktore veterinarske medicine u Republici Srbiji, regionu Zapadnog Balkana i širem području Jugoistočne Evrope.

Tokom poslednjih decenija veterinarska struka se suočava sa brojnim izazovima, poput automatizacije i digitalizacije tehnologije farmskog uzgoja životinja od kojih se dobija hrana i industrijskih procesa prerade hrane životinjskog porekla, kontaminacijom životne sredine, održivošću intenzivne proizvodnje u lancu proizvodnje hrane životinjskog porekla, uvećanim zahtevima za poštovanje dobrobiti životinja, osiguranjem bezbednosti hrane u lokalnoj regionalnoj i međunarodnoj trgovini, kompeticijom sa drugim prirodno-tehničkim strukama u oblasti proizvodnje i prerade hrane, dinamičnim razvojem biotehnologije i fermentacionih tehnologija za proizvodnju hrane koja je zamena za meso (`plant-based meat`, kultivisano meso), demografskim promenama u struci (smanjenje broja veterinara u ruralnim područjima, povećanje broja veterinara koji se bave malom praksom), kao i izazovima koji se odnose na mentalno zdravlje veterinara, odnosno na sindrom sagorevanja na poslu.

Svi pomenuti izazovi zahtevaju permanentno usavršavanje, celoživotno učenje i prilagođavanje globalnim tehnološkim trendovima, odnosno kontinuirani pristup najaktuelnijim informacijama od značaja za veterinarsku struku kako bi mogla da odgovori zahtevima koji se odnose na zaštitu zdravlja i dobrobiti životinja, zdravlja ljudi i zaštite životne sredine u kontekstu Jednog zdravlja (One Health) i potvrdi svoju društvenu ulogu.

Nadamo se da će ova internet stranica doprineti radu kako samog Regionalnog odbora Veterinarske komore Srbije grada Beograda „Beograd II“, tako i Veterinarske komore Srbije, predstavljajući forum za razmenu informacija od značaja za veterinarsku struku i na taj način doprineti i uvećanju dobrobiti doktora veterinarske medicine i boljem razumevanju njihove društvene uloge.

Vodimo se principom: “Jedna profesija – Jedna vizija – Jedan glas”.

Srdačno,

Dr.sci.vet. Ivan Nastasijević, DVM

Predsednik

Regionalni odbor Veterinarske komore Srbije grada Beograda „Beograd II“

Uvodna reč Glavnog i odgovornog urednika internet stranice Regionalnog odbora Veterinarske komore Srbije "Beograd II"

Svakodnevni izazovi veterinarske struke, suočene sa aktuelnim i  potencijalnim zarazama, uključujući i zoonoze, kontaminacijom hrane i životne sredine, zahtevaju kontinuirano usavršavanje znanja i pristup aktuelnim informacijama u cilju zaštite zdravlja i dobrobiti životinja, zdravlja ljudi i očuvanja životne sredine u kontekstu Jednog zdravlja, dovelo je do pokretanja ovog sajta. Motivisan svakodnevnim radom i svestan činjenice o nedovoljnom nivou informisanosanosti kolega o aktuelnostima u veterinarskoj medicini, cilj ovog sajta je pre svega približavanje dostupnosti informacija od interesa za veterinarsku struku  svim zainteresovanim veterinarima kroz rad Regionalnog odbora Veterinarske komore Srbije grada Beograda „Beograd II“, koje dolaze od strane stručnih lica.

Sam sajt je namenjen da se kroz  stručnost i objektivnost informisanja, podele sva dešavanja i novonastale promene iz oblasti veterinarske medicine u Republici Srbiji, regionu i šire, sa svima koji su zainteresovani. Sajt nije namenjen i ne bavi se političkim temama, već ima isključivi cilj podizanja nivoa informisanosti svih veterinara, odnosno da omogući svim kolegama koji hoće da iskažu svoje mišljenje koje vam može koristiti u životu i radu.

Urednik,

Milan Đorđević, DVM

two veterinarians in white coats walking with clipboards in veterinary clinic

O nama

Uloga veterinara u zaštiti zdravlja ljudi

Veterinari praktičari (kliničari) i veterinari koji se bave drugim nekliničkim poslovima (laboratorijska dijagnostika, naučna istraživanja, obrazovanje, državni organi, industrija), uz saradnju sa drugima, utiču direktno ili indirektno na životinje, ljude, biljke i životnu sredinu u kojoj žive i koju zajednički dele.

Naše aktivnosti

  • Zastupanje profesionalnih interesa i dobrobiti veterinara, članova RO VKS „Beograd II“
  • Planiranje godišnjeg programa, dinamike realizacije i unapređenja kvaliteta kontinuiranog stručnog usavršavanja veterinara
  • Organizacija aktivnosti za kontinuirano stručno usavršavanje veterinara – edukacije (radionice, predavanja, stručni skupovi i konferencije)
  • Organizacija studijskih putovanja u zemlji i inostranstvu, iz sopstvenih sredstava, donacija ili sponzorstava
  • Analiziranje i praćenje razvoja nauke, struke i saopštenja u oblasti veterinarske medicine i obaveštavanje članova RO VKS „Beograd II” i Veterinarske komore Srbije o aktuelnim dostignućima
  • Pripremanje, razmatranje i usvajanje stručnih stavova (Position papers) u ime RO VKS „Beograd II”
  • Imenovanje radnih grupa za tematske oblasti
  • Saradnja sa regionalnim odborima Veterinarske komore Srbije i drugim srodnim organizacijama i asocijacijama u regionu „Otvoreni Balkan”, Evropske unije i na međunarodnom nivou
  • Saradnja sa državnim službama, naučnoistraživačkim organizacijama i privredom u cilju unapređenja veterinarske struke
  • Promocija veterinarske struke u društvu
Utisci članova

Veterinarske komore

Biti član Regionalnog odbora Veterinarske komore Srbije Beograd II za mene je izuzetno pozitivno iskustvo. Obavezivanje organizacije na promociju najboljih praksi, održavanje etičkih standarda i pružanje kontinuirane edukacije je za svaku pohvalu. Sajt mi je postao nezaobilazan resurs; njegov intuitivan interfejs i sveobuhvatan sadržaj me drže u toku sa najnovijim trendovima i vestima iz sveta veterine

Milan J.

Regionalni odbor Veterinarske komore Srbije Beograd II je izvor neprocenjivih informacija i podrške za svakog veterinara. Sajt je organizovan na način koji olakšava pristup svim potrebnim informacijama. Osećaj zajedništva i saradnje koji promoviše Komora me ispunjava ponosom.

Marko N.

Veterinarska komora Srbije Beograd II je za mene ključna u stalnom profesionalnom razvoju. Putem sajta sam uvek na pravovremenom izvoru važnih obaveštenja, korisnih resursa i obrazovnih materijala. Hvala Komori što stalno podiže standarde naše struke

Nevena