Antimikrobna rezistencija u lancu proizvodnje mesa u kontekstu Jednog zdravlja (“Tracking antimicrobial resistance along the meat chain: One Health context”)

Antimikrobna rezistencija u lancu proizvodnje mesa u kontekstu Jednog zdravlja (“Tracking antimicrobial resistance along the meat chain: One Health context”)

Poštovane kolege,

Antimikrobna rezistencija (Antimicrobial resistance – AMR) je tema od najvišeg značaja za javno zdravlje i socio-ekonomski status na globalnom nivou. Stoga je ova tema od visokog prioriteta u EU i SAD, kao i u drugim zemljama širem sveta, usled česte prekomerne i/ili pogrešne upotrebe antimikrobnih preparata, kako u stočarskoj proizvodnji/lečenju životinja (na farmi, u gazdinstvima) i generalno u veterinarskoj medicini, tako i u lečenju ljudi. Ova tema je takođe prepoznata i od strane Ujedinjenih nacija kao prioritetna u kontekstu javnog zdravlja.

Pregledni rad koji se odnosi na praćenje antimikrobne rezistencije u lancu proizvodnje mesa u kontekstu Jednog zdravlja (“Tracking antimicrobial resistance along the meat chain: One Health context”),  uz učešće autora iz naše zemlje i Federacije veterinara Evrope,  osvetljava specifične aspekte koji se odnose na antimikrobnu rezistenciju u lancu mesa pružajući uvid u sistemski pristup za monitoring, nadzor i izveštavanje AMR (uključujući i primenu metode kompletnog sekvencioniranja genoma – WGS i korišćenja veštačke inteligencije u obradi podataka – AI/Machine learning) u kontinuumu lanca mesa (farma-klanica-prerada mesa-potrošači) u cilju zaštite javnog zdravlja.

U radu je takođe predstavljen značaj među-sektorske saradnje između međunarodnih agencija nadležnih za životnu sredinu (UNEP), zdravlje životinja (WOAH), bezbednost hrane (FAO, EFSA), zdravlje ljudi (WHO, ECDC) – u okviru koncepta Jedno zdravlje (One Health), radi uspešnije borbe protiv antimikrobne rezistencije.

Ova publikacija stoga predstavlja korisni pregled i izvor informacija za širok krug čitalaca iz naučne zajednice, veterinare praktičare, nadležne državne organe (Uprava za veterinu), industriju mesa i potrošače.

Rad “Tracking antimicrobial resistance along the meat chain: One Health context” (Food Reviews International) možete preuzeti na:

https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.1080/87559129.2023.2279590?needAccess=true

Facebook
Twitter
LinkedIn