Evropska Medicinska Agencija: Izveštaj o upotrebi veterinarskih antimikrobnih preparata, 2011-2022

Evropska Medicinska Agencija: Izveštaj o upotrebi veterinarskih antimikrobnih preparata, 2011-2022

Evropska Medicinska Agencija (European Medicines Agency – EMA) je danas objavila 13. izveštaj u vezi sa Evropskim programom nadzora nad upotrebom veterinarskih antimikrobnih preparata / 13th report on the European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption (ESVAC), koji obuhvata podatke iz 31 države za 2022. godinu.  

https://www.ema.europa.eu/en/news/consumption-antimicrobials-animals-reaches-lowest-level-ever-europe

U izveštaju je predstavljen ohrabrujući trend da je prodaja veterinarskih antibiotika u Evropi opala značajno od 2011. godine, odnosno uočen je pad prodaje od 53% u periodu od 2011-2022. Najveći pad prodaje veterinarskih antibiotika od 12.7% zabeležen je u periodu od 2021-2022. Opadajući trend prodaje je takođe zabeležen kada su u pitanju antibiotici od kritičnog značaja (Critically Important Antibiotics –  CIA) prema klasifikaciji Evropske Medicinske Agencije, odnosno Svetske zdravstvene organizacije (WHO).

ESVAC izveštaj takođe se odnosi i na ispunjavanje ciljeva strategije EU od farme do viljuške (Farm to Fork – F2F). Stoga je konstatovano da je od 2018. godine prodaja veterinarskih antibiotika opala za 28.3% tako da je u 2022. godini već postignuto više od polovine postavljenog cilja za smanjenje prodaje antibiotika za 50% do 2030. godine, a koji se odnosi na ukupnu prodaju antibiotika u svim zemljama članicama EU.

Federacija veterinara Evrope (FVE) pozdravlja ove rezultate koji su postignuti angažovanjem celokupne veterinarske profesije, u saradnji sa drugim profesijama, da se redukuje upotreba antibiotika kroz unapređenje uslova uzgoja životinja na farmi, poboljšanje mera biosigurnosti i regularnih preventivnih vizita radi provere zdravstvenog statusa životinja (regular preventive animal health visits).

Takav pristup vodi odgovornijoj i pravovremenoj upotrebi antimikrobnih preparata i uspešnijoj borbi protiv antimikrobne rezistencije (antimicrobial resistance – AMR) u kontekstu Jedno zdravlje (One Health).

 

European Antibiotic Awareness Day (EAAD), 18 Novembar 2023 

Federacija Veterinara Evrope (FVE) i Stalni komitet evropskih lekara (Standing Committee of European Doctors – CPME) su zajedno obeležili Evropski dan svesti o antibioticima (European Antibiotic Awareness Day 2023) i naglasili njihovu kontinuiranu privrženost zajedničkoj borbi protiv antimikrobne rezistencije.

 

Možete da preuzmete poster ESVAC koji se odnosi na odgovornu upotrebu antimikrobnih preparata u cilju zaštite ljudi, životinja i budućnosti / Responsible use of antimicrobials protects people, animals, and the future, na:

https://www.ema.europa.eu/en/documents/leaflet/responsible-use-antibiotics-protects-animals-people-2010-2022-sales-antibiotics-veterinary-use-are_en.pdf 

Facebook
Twitter
LinkedIn