Praktična primena biosenzora u kontroli dobrobiti i zdravlja životinja u lancu proizvodnje mesa

Praktična primena biosenzora u kontroli dobrobiti i zdravlja životinja u lancu proizvodnje mesa

U toku je realizacija projekta `DIBMES` (“Development and Integration of Multiplex Microfluidic Biosensors for Meat Safety monitoring in farm-to-slaughterhouse continuum”) koji je finansiran iz sredstava Fonda za inovacionu delatnost, program Dokaz koncepta (ID 5524) i Transfer tehnologija (ID 1125), 2020-2024.

Rukovodilac projekta je dr Ivan Nastasijević, DVM, Institut za higijenu i tehnologiju mesa, Beograd, (uz učešće istraživača dr Radmile Mitrović i dr Saše Jankovića). Realizacija projekta se odvija u tesnoj saradnji sa istraživačima iz BioSens Instituta, Univerzitet u Novom Sadu (dr Vasa Radonić, dr Ivana Gađanski Stanić, Ivana Kundačina, MSc). Dva instituta paralelno realizuju još jedan projekat `MicroLabAptaSense` (“Microfluidic Lab-on-a-Chip platform for fast detection of pathogenic bacteria using novel electrochemical aptamer-based biosensors”), finansiranog od strane Fonda za nauku, program IDEJE, koji ima za cilj razvoj integrisane biosenzorske platforme za detekciju tri odabrana alimentarna patogena (Salmonella, Campylobacter, Listeria monocytogenes) u mesu, mleku i povrću.

Cilj projekta `DIBMES`: Razvoj multipleks, mikrofluidičnog biosenzora za simultanu kvalitativnu i kvantitativnu detekciju tri seta parametara (alimentarni patogeni, hormoni stresa, proteini akutne faze) što obezbeđuje informacije u ranoj fazi lanca hrane, o statusu zdravstvenog stanja i dobrobiti životinja i prisustvu hazarda za bezbednost hrane, uključujući model sistem za praktičnu primenu pronalaska-biosenzora u relevantnom radnom okruženju (farma, klanica) duž lanca proizvodnje mesa.

Razvoj i integracija biosenzora za monitoring bezbednosti mesa u kontinuumu farma-klanica je praktičan i ekonomski efikasan alat za rano otkrivanje uzroka i hazarda relevantnih za bezbednost mesa (stres, akutna/hronična infekcija, povećano fekalno izlučivanje patogena). Projekat ima dva glavna cilja: (i) Pilot istraživanja u cilju odabira glavnih ulaznih elemenata za razvoj senzorskog sistema sa visokom specifičnošću/osetljivošću, prema potrebama tržišta, (ii) Razvoj 3 biosenzorska sistema na jednoj integrisanoj platformi za kvalitativno i kvantitativno određivanje: 1) jednog biomarkera/metabolita za dobrobit životinja, 2) jednog biomarkera/metabolita za zdravlje životinja (svinja) i 3) jednog odabranog zoonotskog alimentarnog patogena (Salmonella).

Ovakav dokaz koncepta može da bude transformisan u kasnijim fazama u komercijalni proizvod, npr. prenosivi i ekonomski efikasan senzorski sistem za upotrebu u kontinuumu farma-klanica.

Facebook
Twitter
LinkedIn